Lectionary Readings

Christian Family Dedication Day “Family that has to be built upon Christ”

ക്രിസ്തീയ കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠ ദിനം: ക്രിസ്തുവില്‍ പണിയപ്പെടെണ്ട കുടുംബം

October 23

Lessons

Col 3:12-25

Col 3:12-25

Gospel Readings

Col 3:12-25

Col 3:12-25

Evening Reading

Col 3:12-25

Col 3:12-25